close
تبلیغات در اینترنت
بیاندیشید و ثروتمند شوید
منوی اصلی
آیدی مدیر وبلاگ
آرشیو وبلاگ
منوی اضافه
  • متن

زمينه:  کارآفرينی اشاره: اخیراکتاب معروف بیاندیشید و ثروتمند شوید را مطالعه کردم. برای ایجاد انگیزهکتاب بسیار بی نظیری است. پس از جستجو در اینترنت خلاصه کتاب را یافتم.مطالعه این کتاب را که توسط مترجمان زیادی ترجمه شده به آنانی که میخواهند کار جدیدی را شروع کنند توصیه می کنم. - ژان بقوسیان

فصل 1: اندیشه ثروت است
بهراستی كه اندیشه ثروت و دارایی است. دارایی قدرتمندی كه قوتی با هدف مشخص،عدم راسخ و اشتیاق سوزان تركیب می‌شود، راه رسیدن به ثروت را به روی شمامی گشاید. وقتی كسی عمیقاً می‌خواهد به خواستة خود برسد مطمئناً به هدفشمی‌رسد. مهمترین امر ساختن اندیشه است، وقتی كسی به واقع برای چیزی آمادهمی‌شود به آن می‌رسد.
به راستی اگر انسانها پای عقیده خود بایستند وبه هدف خود بچسبند و آنقدر مداومت كنند تا خواسته آنها به وسواسی دایمیمبدل گردد، چه اتفاقها كه نمی افتد.

فرصت:
* فرصت پشت درحیاط خلوت شما كمین می‌كند، گاه به صورت بدبیاری ظاهری می‌شود، گاه شكلشكست موقتی می‌گیرد، به همین دلیل است كه خیلی‌ها نمی توانند فرصت مناسبرا تمیز دهند.
* می توان با استفاده از اصول مشخص و شناخته شده انگیزه ناملموس اندیشه را به ثروت مادی تبدیل كرد.
* یكی از علل عمده شكست و ناكامی این است كه در برخورد با مشكلات موقتی متوقف می‌شویم و دست از تلاش بر می‌دادریم.
* هرگز به گفتة دیگران دست از كار نكشید و قبل از موفقیت شكستهای موقتی را بپذیرید.
* نظریه سالم تنها چیزی است كه بری رسیدن به آن نیاز دارید.
وقتیثروت به سوی شما جاری می‌شود، حركتی بس سریع دارد، با تنعم همراه است،آنگونه كه تعجب می‌كنید كه در این چند سال كجا پنهان بوده است بدانید كهاین موضوع مهمی است. این را هم بدانید كه ثروت نصیب كسانی می‌شود كه سختكوشند و از مداومت لازم برخوردارند. وقتی اندیشیدن را شروع می‌كنید وثروتمند می‌شوید در می‌یابید كه ثروت بایك حالت ذهنی آغاز می‌شود، بایدهدف مشخصی داشته باشید.


«موفقیت از آن كسانی است كه ذهنیت موفق دارند»

«شكست از آن كسانی است كه بی تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شكست در آنها نفوذ كند»

ما نمی‌خواهیم آنچه را نمی‌فهمیم باور كنیم ما محدودیتهایمان را معیار سنجش مان قرا رمی‌دهیم. «بلكه باید بدانیم چه می خواهیم»
«ماباید بدانیم مسلط بر سرنوشت خود هستیم، ما كاپیتان روح خودهستیم، زیرا اینقدرت را داریم كه افكار خود را كنترل كنیم. مغز ما با افكاری كه در ذهنخود داریم عجین می‌شود.و در شرایطی قرار می‌گیرد كه نیروی انسانها و وضعیتزندگی را كه با شرایط افكار ما سازگاری دارند هماهنگ می‌كند».
«قبل ازاندوختن ثروت كلان باید اذهان خود را از اشتیاق به ثروت انباشته كنم. اگرطالب پول هستیم باید ذهنیت پول داشته باشیم تا اشتیاق به ثروت ما را بهطرحی مشخص برای دستیابی به آن مجبور كند».

فصل 2: اشتیاق نقطه شروع همه موفقیتها«آنچه را مغز انسان تصور و باور كند به آن می‌رسد»

رمز موفقیت: كسی كه پله های پش سرش را ویران می‌كند، برای خود راه بازگشتی باقی نمی‌گذارد، یا باید پیروز شود و یا از بین برود.
هركس كه طالب پیروزی است باید كشتیها و پلهای پشت سرش را در آتش بسوزاند و راههای عقب نشینی را برخود ببندد.
اینگونه است كه می‌توان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروزی قرارداد و این شرط لازم موفقیت است.

شش راه برای تبدیل اشتیاق به طلا:

1- مبلغ مورد نیاز خود را دقیقاً مشخص سازد.

2- مشخص كنید برای رسیدن به هرچیز، باید چه چیز را از دست بدهید.

3- تاریخ مشخصی برای دستیابی به هدف خود درنظر بگیرید.

4- برنامه‌ای قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید.

5- دربارة از خودگذشتگی خود تصمیم بگیرید.

6- یادداشت خود را به صدای بلند، روزی دوبار بخوانید و باور كنید كه صاحب این پول و دارایی شده‌اید.

در كار برنامة ریزی برایثروتمند شدن به كسی اجازه ندهید كه رویای شما را از بین ببرد. باید باموفق های روزگار و دوران گذشته خود آشنا شوید. باید با زندگی كسانی آشناشوید كه رؤیای آنچه را كه ارزشمند است به دنیای ما ارزیانی داشته است؛ بهمن و شما امكان داده است تا استعدادهای خود را بروزدهیم.

«هرقدر در زندگی بخواهیم و توقع داشته باشیم همان اندازه بدست می‌آوریم»

برای هركدام از ما راهی وجود دارد، اگر خوب گوش بدهیم كلمات مناسب خود را می‌شنویم.


فصل 3 : ایمان
«محدودیت ذهن ما همان محدودیتی است كه ما برای آن» درنظر می‌گیریم، فقر و تنعم هر دو نشأت گرفته از ذهن ما هستند».
ایمانمهمترین عنصر ذهن است. وقتی ایمان با اندیشه درهم می‌آمیزد، ذهن نیمههوشیار بی درنگ ارتعاش آن را درك می‌كند و آن را به فراست لایتناهی تبدیلمی نماید.
چگونه ایمان را در خود ایجاد كنیم: می توانید به كمك تلقینبه خود، اشتیاق را به معادل فیزیكی یا پولی آن تبدیل كنید. ایمان حالتی ازذهن است كه می‌توان آن را به كمك تدبیر یا آموزشهای تكراری برای ذهن نیمههوشیار و به كمك اصل تلقین به خود ایجاد نمود.
بدشانسی وجود ندارد: ذهننیمه هوشیار اندیشه‌های منفی یا مخرب را درست به همان شكل اندیشه‌هایسازنده به عمل تبدیل می‌كند. این همان پدیده غریبی است كه میلیونها نفر آنرا تجربه‌كرده‌اند و بسیاری آن را بدبیاری یا بدشانسی می‌دانند.
ایمان شما همان عنصری است كه عمل ذهن نیمه هوشیار را مشخص می‌سازد. می توانید با تلقین به خود ذهن ناهوشیارتان را فریب دهید.
برایرسیدن به این مهم و برای آنكه به آن جامة عمل بپوشانید، خود را چنانببینید كه انگار به خواستة خود نرسیده‌اید. توجه داشته باشید كه عمل شرطلازم موفقیت است. لازم است كه احساسات مثبت ذهن را تشویق و احساسات منفیرا كنار بگذارید و براساس آن عمل كنید.

ایمان آن چیزی است كه به شما حیات، قدرت و عمل می‌بخشد
ایمان نقطه شروع انباشت ثروت است.
ایمان تنها پادزهر شكست است.
ایمان مبنای همه اعجاز هاست، همة اسراری است كه آن را به كمك قانون علم نمی‌توان تحلیل نمود.
ایمان عنصری است كه اندیشه را متحول می‌سازد.
* ایمان تنها عاملی است كه به كمك آن می‌توان نیروی فراست الهی را در خدمت انسان گرفت.

فصل 4: تلقینت به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیارتلقینبه خود، مفهومی است كه ارتباطی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار برقرارمی‌سازد. در واقع ارتباطی میان ذهن هوشیار و ذهن نیمه هوشیار است. تلقینبه خود، خود به خود به ذهن نیمه هوشیار می‌رسد و ان را تحت تأثیر افكارقرار می‌دهد.
انسان طوری ساخته شده كه می‌تواند به كمك حواس پنجگانهخود دریافتی ذهن نیمه هوشیار را كنترل كند. اما به خاطر داشته باشید كهذهن نیمه هوشیار را به زمین حاصلخیز تشبیه كردیم كه اگر در آن بذرهاینامطلوب بكاریم و از آن مراقبت نكنیم، علفهای هرز در آن به وفور رشد می:نند. تلقین به خود عاملی كنترل كننده است كه انسان به كمك آن می تـواندداوطلبانه ذهن خود را با افكاری خلاق تغذیه كند.
همانطور كه می تواند افكاری با طبیعت مخرب را در زمین حاصلخیز خود كشت نماید.

فصل 5 ـ دانش تخصصی«هر بد بیاری، هر شكست و هر دل شكستگی با خود به همان اندازه یا بیشتر امتیازی مثبت دارد.»

ما با دو نوع دانش عمومی و تخصصی روبرو هستیم. دانش عمومی، بدون توجه به اندازه و تنوع آن نقش چندانی در تحصیل ثروت بازی نمی‌كند.
میلیونها نفر انسانی بوده است كه گمان می كنند «دانش قدرت است» هرگز چنین چیزی نیست.
كلمة آموزش در زبان انگلیسی از یك كلمه لاتین اقتباس شده كه مفهوم عمل از درون را تداعی می‌‌كند.
انسانتحصیل كرده لزوماً كسی نیست كه دانش عمومی و تخصصی زیاد دارد. بلكه كسیاست كه ذهنش را وسعت بخشیده و به كمك آن می تواند به خواستة خود برسد.
فراموش نكنید كه توماس ادیسون تنها سه ماه به مدرسه رفت و هنری فورد بیش از 6 سال به مدرسه رفت و به مردی ثروتمند تبدیل شد.

فصل 6: تخیل: كارگاه ذهنخیال كارگاهی است كه در ان تمام برنامة‌های ناشی از انسان شكل می گیرد. عمل به كمك قوة تخیل ذهن جاری می‌شود.
ذهن خیالی انسان به دو شكل تصور خلاق و تصور مصنوعی عمل می‌كند.
تصویرمصنوعی: این ذهنیت چیزی را خلق نمی‌كند بلكه صرفاً به استناد تجربه، آموزشو مشاهدات دریافتی گذشته كا رمی‌كند كه اغلب مخترعین از آن استفادهمی‌كنند.
تصور خلاق: انسان به كمك این ذهنیت الهامات را دریافت می‌كند.به وسیله این ذهنیت است كه نقطه‌نظر‌های جدید به انسان منتقل می‌شود بهكمك این ذهنیت است كه شخص می‌تواند با ذهن نیمه هوشیار سایرین ارتباطبرقرار سازد.

«اگر اراده‌ای باشد، راهی وجود دارد»

فصل 7: برنامه‌ریزی سازان یافته
هیچ كس به تنهایی تجربه،‌آموزش، توانایی و دانش كافی ندارد كه با ان به ثروت كلان برسد. بدون همكاری دیگران این مهم امكان پذیر نیست.
درصورت شكست هر برنامه، برنامة بعدی را به اجرا بگذارید. اگر نخستین برنامهانتخابی شما با موفقیت همراه نبود، جای ان را با برنامه دیگری تغییر دهیدو انقدر ادامه دهید تا برنامه‌ای مؤثر و مفید بیابید. با هوش ترین افرادبدون داشتن برنامه‌های معین و عملی نمی توانند موفق شوند. این حقیقت مهمرا به ذهن بسپارید. وقتی برنامه‌ای به شكست منتهی می‌شود بدانید كه شكستموقتی، به مفهوم ناكامی دائمی نیست.

«انسان تا زمانی كه خود را شكست خورده نپندارد، شكست خورده نیست».

فصل 8 : تصمیم‌گیری: غلبه بر تردید و دودلیناتوانیدر تصمیم‌گیری از جمله مهمترین دلایل شكست و ناكامی است. كسانی كه نمیتواند سرمایه بیندوزند،‌بدون استثنا كسانی هستند كه نمی‌توانند تصمیم‌گیریكنند.
اكثر كسانی كه از تنعم دور می‌مانند به سادگی تحت تأثیر عقایددیگران قرار می‌گیرند. اجازه می‌دهند كه روزنامه نگاران و اطرافیان وشایعهپردازان به جای آنها فكر كنند. اظهار عقیده ارزان‌ترین كالای روی زمیناست. هركس عقیده‌ای دارد و میتـواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. اگرهنگام تصمیم‌گیری تحت تأثیر عقاید دگیران قرار گیرید در كار خود موفقنمی‌شوید.
شما برای خود مغز و ذهنی دارید. از آن استفاده كنید و برای خود تصمیم بگیرید.

«ارزش تصمیمات بستگی به شجاعت دارد كه برای ارائه آن لازم دارید»

فصل نهم: ابراممبنای مداومت و پایداری قدرت اراده است. وقتی نیروی میل و اشتیاق و اراده به درستی تركیب شود تركیبی مقاومت ناپذیر ایجاد می‌شود.
فقرنصیب كسی می‌شود كه ذهنش مایل به آن است. به همین صورت ثروت هم نصیب كسانیمی‌شود كه برای جذب آن آمادگی دارند. با ابن حال در هر دو مورد قوانینمشابهی حاكم هستند ذهنیت فقر بدون استفاده آگاهانه از عادات مناسب آن رشدمی كند. ذهنیت پول باید در اشخاص ایجاد شود مگر اینكه كسانی با این ذهنیتمتولد شود.
به مفهوم دقیق این پاراگراف توجه كنید، تا به معنای مداومتدر جریان انباشت ثروت و رسیدن به موفقیت پی ببرید. بدون مداومت، از همانآغاز مغلوب می‌شوید. اما با مداومت در شمار برندگان قرار می‌گیرید.

فصل دهم: قدرت همكارانمغزانسان را می توان با یك باطری مقایسه كرد. این یك حقیقت است كه مجموعه باطریهای الكتریكی، در مقایسه با یك باتری برق بیشتری تولید می كنند. همچنینمشخص است كه هر باطری با توجه به واحدها و ظرفیت خود برق تولید می‌كند.
مغزهم به شكل مشابهی فعالیت می كند. بعضی از مغزها در مقایسه با مغزهایدیگران فعالترند و با كنار هم قرار گرفتن هماهنگ چند مغز انرژی فكریبیشتری در مقایسه با یك مغز ساده تولید می‌شود.درست همانطور كه چند باطریبیش از یك باطری نیرو ایجاد می كند.
در انتخاب همكاران خود وسواس كافیبه خرج دهید، یكی از آنها ماهیتی اقتصادی دارد و دیگری ماهیتی روانی.ویژگی اقتصادی آن مشخص است. هركس بتواند با اشخاصی كه از شعور مقبولبرخوردار باشند همكاری كند، با آنها هماهنگ باشد و از توان آنها بهرهبجوید، به سودخود كار كرده است. این تعاون و همكاری مبنای تقریباً همةموفقیتهای بزرگ بوده است. درك شما از این حقیقت بزرگ می‌تواند موقعیت مالیشما را مشخص سازد. درك مرحلة روانی اصل گروه همكار بسیار دشوارتر است.
شایداین عبارت شما را در درك موضوع كمك كند. هر دو مغزی كه در كنار هم قرارمی‌گیرند مغز سومی با نیرویی نامرئی و ناملموس ایجاد می كنند كه می‌تواندبا مغز سومی در ارتباط باشد.

صفحات وبلاگ