close
تبلیغات در اینترنت
طراحی یک سیستم بازاریابی
منوی اصلی
آیدی مدیر وبلاگ
آرشیو وبلاگ
منوی اضافه
  • متن

زمينه:  بازاريابی اشاره: سیستمبازاریابی چند کاناله ، سیستمی است که در آن یک شرکت برای دستیابی بهقسمتهای مختلف بازار از دو یا چند کانال بازاریابی با توجه به وضعیت تقسیمبازار به شکل همزمان استفاده می کند.


سیستمبازاریابی چند کاناله ، سیستمی است که در آن یک شرکت برای دستیابی بهقسمتهای مختلف بازار از دو یا چند کانال بازاریابی با توجه به وضعیت تقسیمبازار به شکل همزمان استفاده می کند. امروزه با تعدد قسمتهای مختلف بازارو امکانات جدید کانالهای توزیع ، شرکتها برای توزیع کالای خود از روشهایمتفاوتی استفاده نموده و لذا عرضه کالا از طریق کانالهای جدید،عایدات فروشرا افزایش می دهد اما در عین حال ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در وضعیتکانالهای توزیع قبلی شود که می توان برای رفع این معضل برای کانالهای موردنظر، امتیازاتی در نظر گرفت مانند مدلهای انحصاری توزیع یا ارائه تخفیفاتویژه به عاملان قبلی توزیع کالا، لذا طراحی و انتخاب یک سیستم کانال توزیع، مستلزم تجزیه و تحلیل نیازهای خدماتی مصرف کنندگان، تعیبن اهداف،محدودیتها، شناسایی کانالهای اصلی و ارزیابی هر یک از آنهاست که با بررسیدقیق انتظارات و خواسته های خدماتی مصرف کنندگان در قسمتهای مختلف بازار،با توجه به نظرعاملان توزیع می تواند به دقت مورد نظر کارشناسان بازاریابیو تبلیغات قرار گیرد تا راهکارهای صحیح سیستم توزیع کالا را بر آن اساسطراحی نمایند.

چگونگی خدمات کانالهای توزیع به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از
۱-حجم خرید:هرچه میزان خرید کمتر باشد،خدماتی که باید ارائه شود، بیشتر است.

۲-عدم تمرکز بازار:هر قدر کانال توزیع عدم تمرکز بیشتری داشته باشد، بایستی خدمات بیشتری ارائه شود.

۳-زمان انتظار:انتظار تحویل فوری به معنای انتظار خدمات بیشتر از کانالهای توزیع است.

۴-تنوع کالا:هر قدر ترکیب کالای کانال متنوع تر باشد، سطح خدمات مورد نیاز بالاتر خواهد بود.

۵-پشتیبانی و خدمات:هر قدر میزان خدمات همراه کالا زیادتر باشد،کانال توزیع باید در ارائه خدمات بهتر تلاش بیشتری نماید.

یک شرکت باید کلیه خدماتمورد نیاز مصرف کنندگان را ضمن ارائه پشتیبانی لازم ،با توجه به انتظاراتمشتری وقیمت فروش کالا همواره مورد نظر داشته باشد.


عوامل موثر بر چگونگی خدمات یک کانال توزیع عبارتند از

۱-ماهیت کالا:هر کانالتوزیع تحت تاثیر سیاست گذاری شرکت،واسطه های توزیع،شرایط حاکم بر محیطبازار و وضعیت رقبا قرار خواهد گرفت ،لذا مشخصات کالا بر چگونگی طراحیسیستم کانالهای توزیع اثر قابل ملاحظه ای دارد.

۲-مشخصات شرکت: اندازهشرکت،وضعیت مالی ،خط مشی های بازاریابی ،حدود وظایف بازاریابی، تعدادعوامل فروش و روشهای حمل ونقل نیز بر چگونگی خدمات کانالهای توزیع بسیارموثرند.

۳-مشخصات واسطه ها:ویژگیواسطه های توزیع کالا از نظر توانایی انجام تبلیغات پیشبردی ، روابط عمومینوع ارتباط با مشتری،انبارداری و اعطای اعتبارات مالی نیز بر چگونگی طراحیکانالهای توزیع اثر شایانی می گذارد.

۴-کانالهای توزیعرقبا:بعضی شرکتها از کانالهای توزیع شرکتهای رقیب برای توزیع کالای خوداستفاده می کنند ولیکن بعضی دیگر از کانالهای توزیع مستقل برای این موضوعبهره می برند.

۵-عوامل محیطی: عواملینظیر اوضاع و احوال اقتصادی و محدودیتهای قانونی نیز بر تصمیمات مربوط بهطراحی کانالهای توزیع تاثیر به سزایی دارد.انتخاب کانالهای توزیع کوتاهترجهت کاهش هزینه های کالا بسیار مهم است و وضع مقررات قانونی نیز ازانحصاری شدن شرایط بازار می کاهد.

مدیران بازاریابی یکشرکت بایستی انواع واسطه های مختلف کانالهای توزیع را بررسی نموده و میزانتقاضای کل بازار را نیز در نظر داشته باشند وبا شناخت صحیح از صنایعی کهکالای تولیدی مربوطه را مصرف می کنند با توجه به وضعیت جغرافیایی فروش بهمنطقه بندی کانالهای توزیع بپردازند.


انواع خط مشی های توزیع کالا

۱-توزیع وسیع:به معنیعرضه کالا در تعداد زیاد توسط فروشندگان مختلف است،بطوریکه مصرف کنندگاندر هر مکان و زمانی که به آنها نیاز داشته باشند، بتوانند به آن دست یابندمانند خمیر دندان.

۲-توزیع انحصاری:در اینروش به تعداد معدودی از واسطه ها حق انحصاری توزیع کالا در مناطق خاصیداده می شود و تولید کننده امیدوار است که با اعطای حق امتیاز انحصاریفروش از لحاظ توزیع مناسب کالا وضعیت خوبی پیدا کند.

۳-توزیع انتخابی:در اینروش تعداد واسطه ها بیش از یک نفر است و شرکت با انتخاب چند واسطه ،فروشیبیش از حد متوسط را انتظار دارد.این روش به فروشنده امکان می دهد که بهگونه ای مناسب ، بازار را پوشش داده و با هزینه ای کمتر، نظارت بیشتری برسیستم توزیع کالا داشته باشد، مانند سیستم توزیع وفروش تلویزیونهای موجوددر بازار.

یک شرکت برای انتخابواسطه های فروش باید به سابقه کار ،وضعیت رشد و سود آوری ،روحیه همکاریاعتبار و شهرت آنها توجه کرده وبا عنایت به سایر محصولاتی که می فروشند،برای جلب همکاری فروشندگان کالا با ارائه تخفیفات ویژه، انگیزه مناسبتریبرای تبلیغات پیشبردی و فروش کالای بیشتر در عوامل توزیع ایجادنمایند.شرکتها با استفاده از یک برنامه ریزی توزیعی خوب می توانند باواسطه های فروش به یک همکاری بلند مدت دست یابند و با بررسی به موقعنیازهای توزیع کنندگان به عملیات فروش ، تبلیغات و آموزش در این خصوص کمکنموده ولذا این مهم تنها با استفاده از طراحی یک سیستم پیشرفته بازاریابیعمودی امکان پذیر است. در این سیستم بطور مرتب کارآیی واسطه های توزیعمورد ارزیابی قرار گرفته و میزان فروش ، تبلیغات و نحوه ارائه خدمات بهمشتریان مورد بررسی مداوم قرار می گیرد.

در توزیع فیزیکی کالا ،ما با نگهداری، آماده سازی و نقل و انتقال کالا جهت تامین نیاز مشتریانروبرو هستیم که بایستی در زمان و مکان مناسب با توجه به برنامه ریزی ،اجراو کنترل کالای ساخته شده از مبدا به مقصد صورت گرفته و ضمن تامین نیازهایمشتریان ،سود لازم را نیز حاصل نماید. در توزیع فیزیکی کالا ، هزینه حمل ونقل انبارداری و خدمات انجام شده از اهمیت زیادی برخوردار است و لذا تصمیمگیریهای نادرست می تواند هزینه های توزیع فیزیکی کالا را افزایش دهد کهسبب افزایش قیمت کالا شده و در نتیجه سود را کاهش می دهد. تحویل به موقعکالا،کنترل موجودی انبار،تامبن نیازهای فوری، نگهداری صحیح کالا، خدماتبعد از فروش و پذیرش کالای معیوب از جمله مواردی است که در توزیع موفق یککالا بسیار حایز اهمیت است. در انتخاب روش حمل و نقل مناسب با توجه به نوعکالا بایستی به زمان تحویل کالا،متناسب بودن وسیله حمل کالا،دسترسی بهمناطق جغرافیایی مختلف و هزینه های مترتب بر آن توجه کرد.

صفحات وبلاگ